Ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης (προσλήψεις καθαριστών/στριών) και του πίνακα αποκλειόμενων

Ανακοινώνονται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης και o
πίνακας αποκλειομένων της αριθ. πρωτ.7290/09-08-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού
με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Ζηρού για το διδακτικό έτος 2023-2024.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία για άσκηση αντίρρησης για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες, έως και την Δευτέρα 04/09/2023.

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ