ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης
Ο Αντιδήμαρχος Ζηρού

δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ό τ ι :
Έχοντας υπόψη την με αριθμό 29/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού,
Εκτίθενται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση
«Δεμένο» της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου ,συνολικού εμβαδού 6.000,00 τετραγωνικών μέτρων , το οποίο
αποτελεί τμήμα του υπ’ αρίθμ. 597 τεμαχίου (αρ. παλ. Τεμ. 576) «Βοσκή Ορεινή κοινή» αγροκτήματος Αγίου
Γεωργίου Διανομής έτους 1930 στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου ,του Δήμου Ζηρού ,για τη δημιουργία
σταυλικών ή πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή οποιαδήποτε παρεμφερής δραστηριότητα Πρωτογενούς
τομέα.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στη Φιλιππιάδα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων)
ενώπιον της επί των δημοπρασιών επιτροπής , την 13η Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ έως
11:00 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής όπως έχει αυτή ορισθεί με την αριθμ. 3/2024 απόφαση της
Δημοτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί 10 ημέρες μετά , την
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριάντα πέντε ευρώ (35,00€) ανά στρέμμα
ή συνολικά 210,00 € για όλη την έκταση.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ,ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη με σκοπό για τη δημιουργία σταυλικών ή
πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων η οποιασδήποτε παρεμφερής δραστηριότητας πρωτογενούς τομέα
αποκλειομένης της χρήσης για οποιοδήποτε άλλο σκοπό , με δικαίωμα παράτασης σε άλλα πέντε (5) έτη και
θα αρχίζει από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 21,00 € και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από την αριθμ 4017/23.4.2024 Διακήρυξη.
Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον
Δήμο Ζηρού – Δημαρχιακό Κατάστημα – Πλατεία Γ. Γεννηματά 48200,Φιλιππιάδα, Γραφείο Εσόδων Δήμου
Ζηρού, κ. Κολιό Κωνσταντίνο (τηλ. Επικοινωνίας 2683360639 ή 2683360600).
Ο Αντιδήμαρχος

Βασίλειος Χρήστου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοσιεύτηκε σε: