ΠΡΑΚΤΙΚΟ «Τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων, της αριθμ. 4590/14-05-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΨΛΘΩΩΡ0-2Δ6

Δημοσιεύτηκε σε: