25 Σεπτεμβρίου, 2014

Daily Archives

  • Γνωστοποίηση

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Ζηρού έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» καθώς και του άρθρου 45 παρ.11 του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές […]