ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 18.5.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  14  Μαΐου  2015  

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.  5603                                      

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας

4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  18  Μαΐου  2015  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά  με  τη  λειτουργία  των  Κέντρων  Υγείας  Φιλιππιάδας  και  Θεσπρωτικού
 2. Έγκριση διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών )
 3. Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
 4. Επιστροφή ποσού  58,40 €  στον  Παπαγεωργίου  Χρήστο  του  Γεωργίου,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν
 5. Εξέταση αιτημάτων  δημοτών  για  διαγραφές – διορθώσεις  χρεώσεων  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού
 6. Έγκριση καταστροφής  αντικειμένων  που  δεν  προσφέρουν  καμία  εξυπηρέτηση  στις  ανάγκες  του  Δήμου  και  δεν  έχουν  καμία  χρηματική  αξία
 7. Έγκριση παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στη  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού
 8. Έγκριση κανονισμού  λειτουργίας  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  Δήμου  Ζηρού
 9. Αποδοχή ποσού  400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  κάλυψη  δράσεων  Πυροπροστασίας  και  καθορισμός  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν
 10. Τροποποίηση Τεχνικού  προγράμματος
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας »
 12. Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                   « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
 13. Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού »
 14. Έγκριση σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  παραχώρηση  δασολόγου  για  την  επίβλεψη  του  έργου :                       « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού »
 15. Έγκριση μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού

                                                                               Ο  Πρόεδρος 

                                                                                           Χρήστος  Χασίδης