ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.5.2015)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  25  Μαΐου  2015 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.  6211                                      

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας

4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Παρασκευή  29  Μαΐου  2015  και  ώρα  19 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

  1. Έγκριση διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών )
  2. Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου  τριμήνου  έτους  2015  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
  3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων  διαχειριστικού  ελέγχου  που  έγινε  στην  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.                           Ο. Τ. Α.,  όπως  αποφασίστηκε  με  την  αριθ.  242/2014  προηγούμενη  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
  4. Έγκριση Στρατηγικού  Σχεδίου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  εκπόνησης  του «Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δήμου  Ζηρού  2014 – 2019».
  5. Έγκριση προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για  τους  καλοκαιρινούς  μήνες,  στην  Κεντρική  Πλατεία  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού.
  6. Συγκρότηση επιτροπής  για  την  μελέτη  του  υπάρχοντος  κανονισμού  χρήσης  παραχωρούμενων  κοινόχρηστων  χώρων  και  υποβολή  προτάσεων  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  επικαιροποίηση  αυτού
  7. Συγκρότηση επιτροπής  για  την  μελέτη  του  υπάρχοντος  κανονισμού  λειτουργίας  του  δικτύου  Αποχέτευσης  και  υποβολή  προτάσεων  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  επικαιροποίηση  αυτού
  8. Συγκρότηση επιτροπής  για  την  μελέτη  του  υπάρχοντος  κανονισμού  λειτουργίας  χώρου  εκκένωσης  Βοθρολυμάτων  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Φιλιππιάδας και  υποβολή  προτάσεων  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  επικαιροποίηση  αυτού.
  9. Συγκρότηση επιτροπής  σύνταξης  κανονισμού  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού.

 

 

     Ο  Πρόεδρος 

                                                                                        Χρήστος  Χασίδης

Δημοσιεύτηκε σε: