Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο: Έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην τοπική κοινότητα Πέτρα