ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Φιλιππιάδα 18/6/2015

Αρ. Πρωτ.: 8153

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά 

Φιλιππιάδα
Ταχ. Κώδικας: 48 200                                                               

Τηλ.:  26833—60600                                                                  

FΑΧ: 26830 —24667

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
  2. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 89/2011 που τροποποίησε το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού»
  3. Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87A/7.6.2010)
  4. Την υπ’ αρίθμ. 41179/04/11/2014 Υ.Α. «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 2970B/4.11.2014)
  5. Την υπ’ αρίθμ. 104/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού «Έγκριση Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ζηρού »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Ζηρού  στους Πολίτες ή ενώσεις Πολιτών καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ζηρού

Ότι η πρώτη ενότητα (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Ζηρού  μετά και την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για δύο εβδομάδες για το χρονικό διάστημα από 26/6/2015 έως και 10/7/2015

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoszirou.gr,     έντυπα από το Δημαρχείο (αρμόδια υπάλληλος σε θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Μάστορα Ευσταθία τηλ. 2683360618 και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά (συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου).

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Ζηρού, Πλατεία Γεννηματά , 48200, Φιλιππιάδα

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@dimoszirou.gr

Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 2683024667

το αργότερο μέχρι την 10η Ιουλίου 2015 .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

 

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Δημοσιεύτηκε σε: