ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δευτέρα 22 Ιουνίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  18  Ιουνίου  2015

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   8147

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   08η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :               1.            Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

 1. Καλαντζή Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού
 2. Πρόεδρο Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
 3. Προέδρους και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Ιουνίου  2015  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών).
 2. Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015.
 3. Έγκριση δαπάνης  ηχητικής – φωτιστικής  κάλυψης  πολιτιστικού  καλοκαιριού  του  Δήμου  Ζηρού  έτους  2015.
 4. Έγκριση διενέργειας  τριετούς  διαγωνισμού  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  οικονομικά  έτη  2016 – 2019.
 5. Έγκριση τελών  υποβολής  αιτήσεων  ΟΣΔΕ.
 6. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
 7. Έγκριση παραχώρησης,  κατά  χρήση,  Δημοτικού  κτιρίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού  στην  Αστυνομία,  για  τη  στέγαση  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Θεσπρωτικού.
 8. Έγκριση τροποποίησης  σχεδίου  πόλεως  Φιλιππιάδας  στην  προέκταση  της  οδού  Άρη  Βελουχιώτη  και  κάθετα  στην  οδό  Τζαβέλλα.
 9. Έγκριση εκτέλεσης  του  έργου :  «Συντήρηση – επισκευή  παρόδων  της  10ης  επαρχιακής   οδού»,  προϋπολογισμού  25.000,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου.
 10. Αποδοχή ποσού  15.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου: « Σύνδεση  δικτύου  χαμηλής  τάσης  Δήμου  Ζηρού»
 11. Τροποποίηση Τεχνικού  προγράμματος
 12. Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου».
 13. Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  «Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως  τη  δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού»
 14. Χορήγηση άδειας  εγκατάστασης  δικτύου  σε  τάφρους,  εγκατάστασης  φρεατίων  και  εγκατάστασης  λοιπών  στοιχείων  δικτύου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου  από  την  εταιρεία  RUAL CONNECT – ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ
 15. Εξέταση αιτήματος  του  Ο.Τ.Ε.  Α. Ε.  για  μετακίνηση  του  υφιστάμενου  σταθμού  βάσης  που  είναι  εγκατεστημένος  στο  Ανώγειο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Ανωγείου
 16. Εξέταση αιτήματος  του  Δρόσου  Αναστασίου  περί  παραχώρησης  χρήσης  πηγαδιού  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου
 17. Εξέταση αιτήματος  Μαλάκου  Ευαγγέλου  του  Ευθυμίου  για  ανταλλαγή  δημοτικής  έκτασης  με  δική  του  ιδιοκτησία  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού
 18. Έγκριση μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  και  των  Αντιδημάρχων  Δήμου  Ζηρού

 

 

Ο  Πρόεδρος

Χρήστος  Χασίδης

Δημοσιεύτηκε σε: