ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ)»

Διακήρυξη

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Περίληψη διακήρυξης

Προϋπολογισμός FINAL

Προμέτρηση

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης

 

Δημοσιεύτηκε σε: