Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας

4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  21  Νοεμβρίου  2016  και  ώρα  18 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
 2. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  τις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  έτους.
 3. Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2016  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 4. Αποδοχή ποσού  260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
 5. Γνωμοδότηση σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  για  το  σχολικό  έτος  2017 – 2018.
 6. Καθορισμός κατώτατων  αντικειμενικών  αξιών  για  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  Ζηρού.
 7. Καθορισμός ωραρίου  λειτουργίας  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  χειριστών  μηχανημάτων  για  το  έτος
 8. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων.
 9. Εξέταση αιτημάτων  δημοτών  για  διαγραφές – διορθώσεις  χρεώσεων  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
 10. Έγκριση Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2017  του  Δήμου  Ζηρού.
 11. Καθορισμός εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους

 

 

 1. Έγκριση υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Υποδομές  μεταφορών,  περιβάλλον  και  αειφόρος  ανάπτυξη »   για  ένταξη  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ. Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου  ( Β΄ φάση ) ».
 2. Έγκριση εκτέλεσης  του  έργου   με  τίτλο : « Αντικατάσταση  δικτύου  αμιαντοσωλήνων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας Δήμου  Ζηρού »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την : « Προμήθεια  σωλήνων  πολυαιθυλενίου  ΡΕ 160 / 10 Atm  για  την  αντικατάσταση  δικτύου  αμιαντοσωλήνων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  800,00 €,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Άνω  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού ».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Επέκταση  αγωγού  ομβρίων  υδάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γυμνοτόπου ».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου ».

   Ο  Πρόεδρος

Χρήστος  Χασίδης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ