Διακήρυξη για το έργο “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φιλιππιάδας”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΤΕΥΔ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ – Α.Τ. 2.9

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ – Α.Τ. 2.11