Διακήρυξη έργου με τίτλο: «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού – εγκιβωτισμός όμβριων κεντρικού αγωγού Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού»

Περίληψη διακήρυξης

Τεχνική περιγραφή

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προμέτρηση

Εγκιβωτισμός Ομβρίων

Προϋπολογισμός

Διακήρυξη