Τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: “Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πλωτής εξέδρας πισίνας και διαδρόμου πρόσβασης”

Προκήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Τεχνικές προδιαγραφές -μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)

Έντυπο σύμβασης

Μελέτη προμήθειας

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ’  Έγγραφο συμμόρφωσης

ΠαράρτημαΕ – Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα Ζ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Μελέτη βυθομέτρησης λίμνης

Νότιο τμήμα ισοβαθείς καμπύλες

Χωροθέτηση κολυμβητικής δεξαμενής

Δημοσιεύτηκε σε: