Διακήρυξη έργου: Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Θεσπρωτικού

Διακήρυξη – Παράθεμα Β

Περίληψη διακήρυξης

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική περιγραφή

Σχέδια μελέτης

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)