ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑ)”

Διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Περίληψη διακήρυξης

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τεχνική έκθεση

Τιμολόγιο

Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ