ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ EΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ”

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ1

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)