Διακήρυξη διαγωνισμού έργου με τίτλο: “Συντήρηση -αναβάθμιση οδικού τμήματος προς βελτίωση οδικής ασφάλειας στην πόλη της Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)