ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ-«Προμήθεια ενός (1) Καινούργιου Απορριμματοφόρου Τύπου Πρέσας με Σύστημα GPS και Σύστημα Ελέγχου-Μέτρησης Πλήρωσης Καυσίμου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟ

Μελέτη Προμήθειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_Φύλλο_Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙI_Υποδείγματα_Εγγυητικών_Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΤΕΥΔ_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ