ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ”

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεύχος προ-εκτιμώμενων αμοιβών

Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)

Στοιχεία περιοχής μελέτης

*Διευκρινίζεται ότι το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού παραλαμβάνεται σφραγισμένο και θεωρημένο (ύστερα από αίτημα) από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Ζηρού
Πληροφορίες : 2683 3 60614