Ανακοίνωση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Δήμου Ζηρού και πρόσκληση για υποβολή τυχόν αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Σύμφωνα με την αρ. πρ. 22182/26-2-2021 απόφαση, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension, ο δασικός χάρτης Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζηρού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, -Δ/νση Δασών Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων.

Καλούνται οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου να ενημερωθούν για τον χαρακτηρισμό των περιουσιών τους και να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, εντός προθεσμίας εκατόν πέντε ημερών, η οποία έχει αρχίσει από την 12η Μαρτίου και λήγει την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Υπογραμμίζεται ότι η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx,

Όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση Δασών Πρέβεζας, για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Δασικού Χάρτη έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας, δ/νση : Λεωφ. Ειρήνης 83 – Τ.Κ. 48100, τηλ. 26820-22306 και 26820-24870, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddaspre@apdhp-dm.gov.gr, όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:00 π.μ.-15:00 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Ολόκληρη η απόφαση της ανάρτησης των δασικών χαρτών, εδώ: (ΑΔΑ: Ω3ΣΟΟΡ1Γ-Λ4Μ)

Δημοσιεύτηκε σε: