Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικ. Επιτροπής την Δευτέρα 22 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ    18-03-2021

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ:             1955

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Ν. 4 / 2021

ΠΡΟΣ:    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Στις  22  Μαρτίου    2021   ημέρα   Δευτέρα    και ώρα 10. 00 θα πραγματοποιηθεί  Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής  δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 .

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα  σύμφωνα με την  ΠΝΠ ΦΕΚ Τεύχος A 55/11.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επίσης διανέμεται στα μέλη της Επιτροπής περιληπτική εισήγηση των θεμάτων μαζί με τα σχετικά παραστατικά και παρακαλείσθε στο αντίστοιχο εικονίδιο να εκφράσετε τις απόψεις σας και την σύμφωνη γνώμη μας ή την άρνηση σας για το θέμα . Επιπλέον πληροφορίες δίδονται από την γραμματεία της οικονομικής Επιτροπής στο τηλ.2683360613.

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας).
 2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου που στεγάζετε το ΚΤΕΛ   Πρέβεζας στη Φιλιππιάδα .
 3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Α.Σ.Δ.Σ.Ε ΔΕ  Π .Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» .
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ζηρού στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10, στον άξονα προτεραιότητας « Περιβάλλον « Παιδεία , Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός » με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών χώρων ,σχολικών μονάδων ,προσβασιμότητα ΑΜΕΑ »  για ένταξη   έργου  με τίτλο « Συντήρηση υπαίθριων χώρων Δήμου  Ζηρού».
 5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα .
 6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη δημοτικών οδών στο Δήμο Ζηρού».
 7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Αθλότοπου Θεσπρωτικού».
 8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Πνευματικού Κέντρου Φιλιππιάδας».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Ε Θεσπρωτικού».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων υποδομών στην Κοινότητα Θεσπρωτικού και Κοινότητα Κρανέας »
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδών για την πρόσβαση σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και Παπαδατών Δήμου Ζηρού».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού».
 13. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και κατασκευή τεχνικών εντός του οικισμού Παπαδατών για την προστασία οδών και παρακείμενων κατοικιών από πλημμύρες».

                                                                    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                             

                                                                  Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: