Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ορισμός αντιδημάρχων

Δημοσιεύτηκε σε: