Ανακοίνωση για την πρόσληψη 23 καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Mε την αριθ.7082/04-08-2022 ανακοίνωση ο Δήμος Ζηρού προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού εικοσιτριών (23) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό
σχολικών μονάδων του Δήμου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 05/08/2022 έως και την Παρασκευή
19/08/2022.

Δελτίο-Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ