Γνωστοποίηση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ζηρού έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» καθώς και του άρθρου 45 παρ.11 του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Την αριθ.55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας».

Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζηρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ. Στ1 περ.1 και 2 του Ν.4093/2012, δικαιούται δύο (2) Ειδικούς ή Επιστημονικούς Συνεργάτες ή Ειδικούς Συμβούλους Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Μ.Μ.Ε. & Πολιτισμού του Δήμου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στους τομείς Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε., Πολιτισμού ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ

Γ) επαγγελματική εμπειρία με την ιδιότητα του συντάκτη σε θέση Γραφείου Τύπου, Μ.Μ.Ε., καθώς επίσης και εμπειρία στις Δημόσιες Σχέσεις και στην σύνταξη διαφόρων εντύπων. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους:

-Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

-Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στους τομείς Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε., Πολιτισμού ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ

-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού

-Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την επαγγελματική τους εμπειρία.

 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου), στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ζηρού (πληροφορίες: κ. Ράπτη Βαϊα, τηλ.:2683360600) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοσιεύτηκε σε:

Αφήστε μια απάντηση