ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΤΕΥΔ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ