Διακήρυξη για κατασκευή ρολογιού εις μνήμη Στρατηγού Κωνσταντίνου και Αρχοντίας Βασιλείου μετά την εκποίηση ακινήτου δωρεά στον Δήμο

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Προϋπολογισμός

Προμέτρηση

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τιμολόγιο

Τεχνική περιγραφή

Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)

Ηλιακό ρολόι

A1 Πρόταση διαμόρφωσης -κάτοψη

Α2 τομές -λεπτομέρειες

Διευκρινίσεις