ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “Αποκατάσταση προβλημάτων οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου”

Διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Προμέτρηση εργασιών

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο

ΤΕΥΔ