Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: “Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παπαδατών”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΗΜ1

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Μ1

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Μ2

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Μ3

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Μ4

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Ο1

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Ο2

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Ο3

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ Τ1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ