ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με Ακρωνύμιο “GREAT SUN”

Ο Δήμος Ζηρού

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορών, με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με Ακρωνύμιο “GREAT SUN”» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “ Greece – Albania 2014-2020”

Δημοσιεύτηκε σε: