Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΣΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΦΡΕΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΦΑΥ

 

MHKOTOMH 1

MHKOTOMH 2

MHKOTOMH 3

MHKOTOMH 4

MHKOTOMH 5

MHKOTOMH 6

MHKOTOMH 7

MHKOTOMH 8

MHKOTOMH 9

PROMETRHSEIS 1

PROMETRHSEIS 2