Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο έργου: “Συντήρηση χώρων πρασίνου-κλάδεµα δέντρων-προμήθεια δέντρων έτους 2020”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

 

Αρ. Πρωτ. 16145

11/12/2019

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια του :

Συντήρηση χώρων πρασίνου-κλάδεµα δέντρων-προμήθεια δέντρων έτους 2020

Προϋπολογισμού 39977,29  Ευρώ (με Φ.Π.Α.24%)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) την αριθ 262/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού

δ) την  αριθ.130/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού

 

ε) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας .

 

 

Άρθρο 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ζηρού

Οδός:Πλατεία Γεννηματά, Φιλιππιάδα

Ταχ.Κωδ.:48200

Τηλ.:2683360600

Telefax:2683024667

E-mail:info@dimoszirou.gr

Ιστοσελίδα: http://www.1535.syzefxis.gov.gr/

 

 

Άρθρο 2: Προϋπολογισμός της σύμβασης

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 39.977,29 ΕΥΡΏ

Ευρώ και αναλύεται σε:

Καθαρή αξία: 32.239,75 ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 7.737,54ευρώ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ζηρού  και βαρύνει τον κωδικό 35-6262.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2020

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) η παρούσα διακήρυξη,

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές  της 86/2017 μελέτης του τμήματος τεχνικών έργων

δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

ε) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου

στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω

 

ΑΡΘΡΟ 4ο :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

4.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζηρού στη Φιλιππιάδα από την Αρμόδια Επιτροπή.

4.2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 9:30 π.μ και ώρα λήξης η 10:00 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών),

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

 

Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών –Πληροφορίες

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από το τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Ζηρού στη διεύθυνση Πλατεία Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα  και να επικοινωνούν στο τηλ. : 2683306018&2683360614 ή στο Fax: 2683024667 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος : κα Μάστορα Ευσταθία).

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άλλωστε ελεύθερη πρόσβαση στη διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού κατόπιν της δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές ή προμηθευτές χορηγητές δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για τους υποψηφίους.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

 

Άρθρο 6: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό-Δικαιολογητικά

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος τους Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τους γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I τους ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τους παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τους εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική τους μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη τους και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

6.2. 3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 6.2.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 6.2.5  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2.1 και 6.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 6.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 6.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

 

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Δικαιολογητικά συμμετοχής
 1. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβαση
 2. Συμπληρωμένο το έντυπο “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”και υπογεγραμμένο: Για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο και για τις περιπτώσεις α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε αποδεδειγμένα νόμιμο εκπρόσωπό τους
 3. Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
 • όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας Διακήρυξης.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο), ήτοι Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινές φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε., ΙΚΕ και Ε.Ε.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

 1. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους (αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία).

-Όταν πρόκειται για εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται εκ του πρωτότυπου και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Στην περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε), αντίγραφο εκ του ενιαίου βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και της διαχείρισης και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του διαχειριστού της.

α. οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

β. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

γ. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’, β’, και γ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

 

Σημείωση προς όλους τους συμμετέχοντες:

1 ) Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Επίσης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό .

2 ) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που επιθυμούν να αποστείλουν την πρόσφορα τους μέσω πρωτοκόλλου έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, έντος του φάκελου των δικαιολογητικών θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ότι η πρόσφορα έχει συνταθεί από τους ίδιους ή ότι έχουν γνώση αυτής και συναινούν στην υποβολή της .

6.3 Τεχνική προσφορά

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι:

– ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης , της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα .

 

 1. Τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας για την παρούσα σύμβαση απαριθμούνται ως εξής:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει δύο τουλάχιστον συμβάσεις με εργασίες συντήρησης πρασίνου αντίστοιχου αντικείμενου με την παρούσα  σύμβαση.  Για την απόδειξη απαιτείται προσκόμιση αντίγραφων των συμβάσεων συνοδευόμενων από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τους.

β) Να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με τουλάχιστον ένα άτομο ειδικότητας Γεωτεχνικού ( Γεωπόνο , Τεχνολόγο Γεωπόνο , Δασολόγο , Δασοπόνο κ.α. ) ο οποίος θα επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών. Για την απόδειξη απαιτείται Αντίγραφο Πτυχίου του Γεωτεχνικού (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπόνου, δασολόγου ή δασοπόνου κ.α ). Το αναφερόμενο πτυχίο οφείλει να το έχει ο ίδιος ο συμμετέχων (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων), μέλος ή στέλεχος (σε περίπτωση εταιριών), είτε υπάλληλος (στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας).

 

γ) Να διαθέτουν τουλάχιστον  τον παρακάτω απαιτούμενο εξοπλισμό:

 

 • Καλαθοφόρο μηχάνημα που θα χρησιµοποιηθεί για το κλάδεµα των δένδρων
 • Ανοιχτό φορτηγό για την μεταφορά των προϊόντων κοπής χόρτων , κλαδιών και προσωπικού
 • Χλοοκοπτικό τρακτέρ
 • Χορτοκοπτικές μηχανές (μεσινέζες) πεζού χειριστή τουλάχιστον τρεις
 • Κλαδοτεμαχιστή

 

Για την απόδειξη απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών ιδιοκτησίας   ή συμβάσεων μίσθωσης  ή συμφωνητικών παραχώρησης του απαιτούμενου εξοπλισμού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου Ζηρού δηλαδή έως 31-12-2019.

Σε κάθε περίπτωση, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,   απαιτείται φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας και φωτοτυπία  ασφάλειας του μηχανήματος.

Δύναται να ζητηθεί επίδειξη του εξοπλισμού πριν την ανάθεση της υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α και θα αφορά το σύνολο των εργασιών  της μελέτης

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Ο υποψήφιος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της συμβασης , υποχρεούται να καταθέσει προ την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το (πέντε) 5 επί τοις % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α

( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014). – Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες. Ø Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8-2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – φάκελος προσφοράς

8.1. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πριν την προσέλευση τους για την κατάθεση του φάκελου στην επιτροπή διαγωνισμού θα περάσουν από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζηρού (2ος όροφος) όπου θα πρωτοκολληθεί ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς, ακολούθως όσοι υποψήφιοι πρωτοκολλήσουν την προσφορά τους την ημέρα του διαγωνισμού την καταθέτουν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.

8.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 13.00 και θα αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου .

8.3. Προσφορές που περιέρχονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού από το πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού.

8.4. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

8.5. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό .

γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης

δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα

στ. Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ)

 

8.6. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

α. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”

β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (υπόδειγμα εντύπου της υπηρεσίας , συμπληρωμένο από τον προσφέροντα με υπογραφή και σφραγίδα ) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

8.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ΄ αυτόν.

8.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη.

8.9. Ολα τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών να είναι κατάλληλα τοποθετημένα με τη σειρά που αυτά ζητούνται .

8.10. Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.

8.11. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές.

8.12. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.13 Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές προσφορών – επιβαρύνσεις μειοδοτών

9.1. Οι τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες  θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

9.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα του Διαγωνισμού , εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.

9.3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία κατ΄ είδος τιμή και για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.5. Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.6. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει το τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού ( διακήρυξη , συγγραφή υποχρεώσεων , τεχνική περιγραφή , τεχνικές προδιαγραφές , τιμολόγιο μελέτης) .

 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης ακόμη και  εάν προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώσες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει.  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του υποψήφιου αναδόχου ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις.

 

 

 

Άρθρο 10: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση

 1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

 

 1. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, που περιέχει και τα δικαιολογητικά συμμετοχής , καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β’ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται να υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτερω.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα  μέσα  σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό   γ) Ο αριθμός απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των ορών διακήρυξης και ο πλήρης τίτλος αυτής,  δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Φυσικά πρόσωπα

 1. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά :

α) φορείς επικουρικής ασφάλισης,  β) οργανισμούς κύριας ασφάλισης, γ) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  δ) περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων,  ε) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

 1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης .

 

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι «δεν τελώ υπό πτώχευση ,δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες και δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου και β) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις» . Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

 

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το όποιο να προκύπτει η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, και ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της παρούσας Διακήρυξης,. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: – φυσικά πρόσωπα – ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΙΚΕ Ο.Ε και Ε.Ε – διαχειριστές Ε.Π.Ε – Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. – σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

 

 1. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

 

Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

 

Συνεταιρισμοί Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

Ενώσεις προμηθευτών Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
 2. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν και ο νέος μειοδότης δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/16).    3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν και ο νέος μειοδότης υπέβαλε αναληθή ή ανακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/16).
 3. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύεται η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν και ο νέος μειοδότης δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16  η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 του Ν.4412/16).     Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των παραπάνω δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης  είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου, είτε ως εκπτώτου και ανάδειξη του επόμενου μειοδότη, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2, 3 ή 4, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.         Η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για  ενημέρωση.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Αλλαγή ώρας και ημέρας δημοπρασίας

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία για λόγους ανώτερας βίας (π.χ. μη απαρτία, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία διαγωνισμού. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα με τους συμμετέχοντες που κατέθεσαν φάκελο στο πρωτόκολλο , μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.

 

Άρθρο 13ο Ενστάσεις

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Χρόνος

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται εως 31-12-2020

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Παραλαβή

 1. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει  οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται τμηματικά μέσα στον συμβατικό χρόνο,. Σε περίπτωση ασάφειας ή αοριστίας ισχύ έχει το άρθρο 209 του Ν.4412/2016

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών  της παρούσης θα γίνεται  τμηματικά  μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο :

Ισχύς προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών,  από την επόμενη της ημέρας  του διαγωνισμού.

 

 1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Κήρυξη ανάδοχου έκπτωτου

Η κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου  ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/8-8-2016

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης  το πλήρες σώμα  θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 10 ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού  και περίληψη διακήρυξης στον ιστοτοπο διαύγεια, καθώς και στον ιστοτοπο του Δημου Ζηρού και σε στον τοπικό τυπο.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Τεχνική έκθεση

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο μελέτης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ